Laatst bijgewerkt: 09 oktober 2018

Dans Atelier 42 Algemene voorwaarden 2018-2019

Download hier het PDF-formaat

 

Algemene voorwaarden

Dans Atelier 42

Art.1 Algemeen

 

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie, van dansschool Dans Atelier 42 en de afnemer van de cursus, hierna te noemen cursist.

 

1.2   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dans Atelier 42 partij is, is Nederlands recht van toepassing.

 

1.3   Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) van Dans Atelier 42 dienen zich correct te gedragen. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de geldende huisregels in deze algemene voorwaarden. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de daartoe bevoegde personen namens Dans Atelier 42 op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt is Dans Atelier 42 bevoegd om bezoekers te verwijderen. De eigenaar van Dans Atelier 42 is tevens bevoegd om, indien het gaat om een cursist die verwijderd is wegens wangedrag, deze de toegang tot activiteiten van Dans Atelier 42 en de dansschool voor langere tijd of permanent te weigeren. Gedeeltelijke of algehele restitutie van lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

 

1.4   Dans Atelier 42 heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen tot de dansschool te weigeren.

 

Art. 2 Inschrijving

 

2.1 Een cursist kan zich zowel elektronisch als schriftelijk inschrijven. Inschrijven kan via de website: www.dansatelier42.nl of middels het retour sturen van het inschrijfformulier per post. Dit inschrijfformulier is te verkrijgen bij de docent. Inschrijving voor cursussen is alleen mogelijk bij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Met ondertekening wordt de cursist veronderstelt op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

 

2.2  De cursist dient bij inschrijving tevens op de hoogte te zijn van: de inhoud van de cursus, lestijden, het aantal lessen, de duur van een les en eventuele overige belangrijke informatie voor de cursist.

 

2.3 De cursist neemt deel aan de cursus vanaf de afgesproken aanvangsdatum tot aan de einddatum van de cursus.

 

2.4 Door inschrijving voor een danscursus, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursisten om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld, behoudens eventuele uitzonderingen. Zie art.5 van de algemene voorwaarden.

 

2.5 Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s) of verzorger(s) inschrijven. Ouders en/of verzorgers dienen zich vooraf aan inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden.

 

2.6 Aan het einde van een cursus dient iedere cursist die het daaropvolgende seizoen wenst door te gaan, zich opnieuw in te schrijven volgens de procedure van lid 2.1 van dit artikel.

 

Art.3 Betaling

 

3.1 Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag per cursus zoals dat vermeld staat in de meest recente flyer of op de website.

 

3.2  Na inschrijving dienen alle betalingen, met uitzondering van de proefles, per bank te worden overgemaakt naar IBAN: NL27 INGB 0008536019 t.a.v. Dans Atelier 42, onder vermelding van de naam van de cursus.

 

3.3 Het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste lesdag in september te zijn betaald. Bij instroming op een later moment dient de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na datum van instroming te zijn voldaan. Het cursustarief wordt dan bepaald aan de hand van het aantal nog te volgen lessen binnen de cursus.

 

3.4 Betaling van het cursusgeld kan geschieden in één termijn of twee termijnen. De eerste termijn valt begin september, voor aanvang van de eerste lesdag van de cursus. De tweede termijn valt begin februari. Bij betaling van het volledige cursusbedrag in één termijn, ontvangt de cursist  €5,- korting. Bij betaling in twee termijnen geldt deze kortingsregel niet. 

 

3.5 Bij inschrijving voor iedere tweede cursus door eenzelfde cursist, ontvangt de cursist op deze tweede cursus 10% korting.

 

3.6 Iedere tweede cursist uit hetzelfde gezin ontvangt €10,- korting indien er door het hele gezin een derde cursus wordt afgenomen.

 

3.7 Op spitzenlessen krijgt de cursist 10% korting indien deze als derde cursus wordt afgenomen (bijv. In combinatie met modern en klassiek). Spitzenles is altijd gekoppeld aan klassiek ballet en wordt daarom niet als tweede cursus aangemerkt.

 

3.8 Wanneer een cursist in gebreke van tijdige betaling is of blijft (verzuim), is Dans Atelier 42 gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus te weigeren. Dit laat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverlet.

 

3.9 Bezwaren tegen de hoogte van een betaling schorten de betalingsverplichting niet op.

 

3.10 Indien de cursist in gebreke is of in verzuim is in de (tijdige) betaling van het cursusgeld, zal Dans Atelier 42 tweemaal een betalingsherinnering sturen. Komt de cursist zijn betaalplicht dan alsnog niet na, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist.

 

Art.4 Lessen en cursussen

 

4.1  Een (eventueel) toekomstige cursist kan, in overleg met de docent, deelnemen aan een proefles. Gedurende de eerste lesweek van het seizoen zijn de proeflessen gratis. Voor deelname aan een proefles na de eerste lesweek wordt verwezen naar het tarief op de website of in de meest recente flyer. Betaling van de proefles dient contant te geschieden aan de deur, voorafgaand aan de proefles. Tijdens deze eenmalige proefles zijn de algemene voorwaarden van kracht.

 

4.2 Instromen tijdens het dans seizoen is alleen mogelijk in overleg met de docent.

 

4.3 Doorstroming van een cursist naar een andere leeftijdsgroep geschiedt naar inzicht van de docent. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de leeftijd van de cursist, zijn of haar vordering en eventuele wensen.

 

4.4 In geval van ziekte of afwezigheid van de docent wordt de cursist (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Dans Atelier 42 zal er alles aan doen een vervangend docent te regelen voor de betreffende les(sen). Wanneer echter door ziekte van de docent méér dan 3 lessen vervallen in het seizoen, heeft de cursist recht op een gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld.

 

4.5 Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dans Atelier 42 hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of via de mail.

 

4.6 Gemiste lessen worden in geen enkel geval gerestitueerd. Echter, wanneer in geval van aantoonbare overmacht een les gemist wordt, kan de cursist een inhaalregeling treffen in overleg met de docent. De inhaal mogelijkheid geldt tot uiterlijk één maand na de gemiste lesdag.

 

4.7 Wanneer een cursist een blessure heeft en toch meedoet met de les(sen), dient de docent vooraf op de hoogte gesteld te worden van de blessure.

 

4.8 Dans Atelier 42 is bevoegd de cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn (waaronder overmacht situaties). Hieronder vallen in ieder geval: te weinig cursisten en langdurige ziekte van de docent(en). In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het cursusgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

 

4.9 Wanneer Dans Atelier 42 hier aanleiding toe ziet, is de dansschool voorafgaand aan- en ten tijde van de cursus bevoegd wijzigingen aan te brengen in de lestijden én de indeling van de lesgroepen. Dit zal altijd in overleg gebeuren.

 

Art.5 Uitschrijving

 

5.1 Uitschrijving van een cursus kan enkel schriftelijk via de docent of per e-mail, met opgaaf van redenen. De cursist ontvangt een bevestiging van de uitschrijving. Omdat inschrijving plaatsvindt voor de duur van een cursusjaar is de cursist bij tussentijdse opzegging verplicht het volledige cursusgeld te voldoen. Echter, de volgende situaties vormen een uitzondering daarop:

 

  1. Wanneer de cursist verhuist naar een andere regio.
  2. Als zich een wijziging in de persoonlijke omstandigheden voordoet waarbij in alle redelijkheid en bilijkheid geen voortzetting van de cursus kan worden verlangd. Dit is ter beoordeling aan Dans Atelier 42.
  3. In geval van langdurige ziekte of afwezigheid d.m.v. een blessure met een duur van langer dan drie maanden. Hiervoor dient een schriftelijke doktersverklaring te worden overlegd.

 

In bovenstaande gevallen is restitutie van cursusgeld eventueel mogelijk. Een schriftelijk verzoek dient te worden ingediend bij Dans Atelier 42. Ieder verzoek zal apart worden beoordeeld op de omstandigheden van het geval.

 

5.2 Het tijdelijk bevriezen van het lidmaatschap van een cursist in geval van een blessure of ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure of ziekte. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.

 

5.3 Na opzegging behoudens de opzegging in uitzonderingsgevallen genoemd in dit artikel, blijft betaling van een eventuele openstaande tweede termijn onverminderd verschuldigd en dient deze per direct voldaan te worden.

 

Art.6 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

6.1 Indien Dans Atelier 42 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

6.2 Verlies van – of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van Dans Atelier 42, zowel aan roerende als onroerende zaken, door toedoen van een bezoeker, zullen te allen tijde worden verhaald op de bezoeker. Wanneer de schade is toegebracht door meerdere personen, dan wordt ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk gehouden voor het geheel van de geleden schade.

 

6.3 Dans Atelier 42 stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen van bezoekers.

 

6.4 De cursist neemt geheel op eigen risico deel aan lessen of andere activiteiten van de dansschool.

 

6.5 Dans Atelier 42 is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan voor – of na deelname aan danslessen of aan andere activiteiten van de dansschool, als gevolg van het verblijf in één van de les locaties, het terrein van de dansschool of een andere locatie waar de dansschool activiteiten onderneemt, voor zover dit niet aan Dans Atelier 42 valt toe te rekenen.

 

6.6 De cursist vrijwaart Dans Atelier 42 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen de dansschool en de cursist schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Dans Atelier 42 valt toe te rekenen.

 

Art.7 Het gebruik van beeld- en geluidsdragers/fragmenten

 

7.1 Tijdens de danslessen en andere activiteiten van Dans Atelier 42 kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor promotionele- of publicitaire doeleinden. Indien een cursist niet op de foto of video wenst te verschijnen dient dit te worden aangegeven bij de betreffende persoon die de foto’s of video’s maakt óf schriftelijk aan Dans Atelier 42.

 

7.2 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape recorder etc.) in de dansschool en op overige locaties waar Dans Atelier 42 werkzaamheden verricht, is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dans Atelier 42. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

7.3 Beeld- en geluid fragmenten gemaakt door bezoekers van de dansschool mogen niet zonder toestemming en naamsvermelding van Dans Atelier 42 gebruikt worden voor media doeleinden.

 

Art.8 Privacy Beleid ihkv AVG

 

8.1 Dans Atelier 42 zal jouw persoonsgegevens en/of die van je kind alleen gebruiken voor interne communicatie over de danslessen of andere activiteiten die direct verband houden met het Dansatelier.

 

8.2 Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers van Dans Atelier 42 en worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

 

8.3 Je hebt altijd het recht om je gegevens op te vragen, te laten verwijderen of aan te passen. En ze zullen niet langer dan een half jaar na afloop van de cursus worden bewaard.

 

8.4 Persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar worden alleen verwerkt met schriftelijke toestemming van de juridische ouder/voogd.

 

Art. 9 Overige bepalingen

 

9.1 Lessen die komen te vervallen i.v.m. feestdagen zullen indien mogelijk op een ander moment worden ingehaald.

 

9.2 Dans Atelier 42 behoudt de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

  

 

Art.10 Workshops

 

10.1 Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend via het inschrijfformulier van de docent of via de website www.dansatelier42.nl. Na inschrijving van een workshop zijn de algemene voorwaarden bindend.

 

10.2 De kosten voor de workshop is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente flyer of op de website.

 

10.3 Betaling voor de workshop vindt plaats per bank. Het verschuldigde bedrag dient per bank te worden overgemaakt naar IBAN: NL65INGB0753738708 t.n.v. M.E.A.Brands, onder vermelding van de naam van de workshop.

 

10.4 De betaling dient te zijn voldaan vóór de datum van aanvang van de workshop.

 

10.5 Wanneer een deelnemer de inschrijving wenst op te zeggen kan dit uiterlijk tot 14 dagen vóór aanvang van de workshop. Bij opzegging korter dan de termijn van 14 dagen vóór aanvang van de workshop, is de deelnemer betalingsplichtig voor 50% van het bedrag.

 

10.6 Dans Atelier 42 mag een workshop annuleren wanneer daartoe gegronde redenen zijn. Dit kan onder meer het geval zijn wanneer er te weinig inschrijvingen zijn of bij ziekte van de docent. Het reeds betaalde workshopbedrag zal geheel worden gerestitueerd.

 

10.7 Dans Atelier 42 geeft op geen enkele wijze restitutie bij blessure, ziekte of verhindering van een deelnemer aan een workshop.

 

10.8 Voor aansprakelijkheid van Dans Atelier 42 tijdens een workshop is art. 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Huisregels

 

1. Het is bezoekers niet toegestaan te roken in het gebouw van de kersenboomgaard ateliers.

 

2. Het nuttigen van zelf meegenomen eten en drinken in de danszaal is niet toegestaan m.u.v. water. Gelieve eten en drinken buiten te nuttigen of op de door de docent daarvoor aangewezen plek.

 

3. Voor kledingvoorschriften wordt verwezen naar de website.

 

4. Schoenen in de danszaal zijn niet toegestaan.

 

5. Wanneer een cursist te laat komt voor een les, wordt deze verzocht te wachten met het betreden van de les tot op het daarvoor aangewezen moment door de docent. Het eigenhandig storen van de dansles is niet toegestaan.

 

6. Het is te allen tijde van belang dat het rustig is in de gemeenschappelijke hal van de Kersenboomgaard Ateliers.

 

7. Cursisten wordt verzocht voorafgaand aan- of na afloop van de les gebruik te maken van het toilet.

 

8. Bezoekers mogen de gemeenschappelijke kersenboomgaard betreden. Let wel: de zaken die op het buitenterrein staan van de kersenboomgaard zijn eigendom van de bewoners van de ateliers en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Vriendelijk verzocht wordt hier zorgvuldig mee om te gaan.

 

9. Ouders en verzorgers van (zeer jonge) cursisten wordt verzocht tot 5 minuten voor het einde van de les te wachten met contact zoeken met de cursist. Dit i.v.m. het verstoren van de les.

 

 

 

Slotbepaling

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het nieuwe dansseizoen met ingang van 07-09-2015. De algemene voorwaarden van voorgaande jaren komen hiermee te vervallen. Na inschrijving van een cursist of deelnemer aan een workshop zijn de algemene voorwaarden bindend gedurende de duur van een cursus of workshop. De algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast door Dans Atelier 42 en fouten zijn voorbehouden. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Dans Atelier 42.